Jul 07, 2016
1115

ความเป็นมาของ Hydraulic


คำว่าไฮดรอลิกส์ (Hydraulic) นั้น แต่เดิมมาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คือ "Hydro" ซึ่งมีความหมายว่าน้ำ และ "Aulis" นั้นหมายถึงท่อ แต่เดิมนั้น คำว่าไฮดรอลิก หมายถึงเฉพาะการไหลของน้ำในท่อเท่านั้น แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ไฮดรอลิก หมายถึงการไหลของ ของเหลวทุกชนิด (ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมัน) ที่ใช้ในระบบ เพื่อเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานในการเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหล ให้เป็นกำลังงานกล

ข้อดีของการใช้งานระบบ Hydraulic

  • สามารถส่งกำลังได้มาก โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก
  • สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย
  • มีคุณสมบัติหล่อลื่นอยู่ในตัวเอง
  • เมื่อเกิดความร้อนขึ้นในระบบ น้ำมันจะเป็นตัวพาความร้อน ออกไปจากระบบ
  • อายุการใช้งานนาน

 

    Please wait...