Jul 07, 2016
3120

การถอดและประกอบไฮโดรลิค

การชุบผิวโลหะด้วยแปลงไฟฟ้า (Bruch Electro Plating) ใช้หลักการเดียวกับ การชุบฮาร์ดโครม โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ต่อชิ้นงานให้เป็นขั้วลบ และ แปลงไฟฟ้าเป็นขั้วบวก ชุบสารละลาย โครเมียม แปลงเคลือบผิวชิ้นงาน วิธีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีบ่อชุบ แผ่นบาร์ หรือ ไม้แขวนชิ้นงาน

 

    Please wait...