ฝึกอบรมหลักสูตร ไคเซ็น
Jul 07, 2016
2007

บริษัท กลอบอลซีล จำกัด จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ไคเซ็น เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมทักษะการบริหารให้กับหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2558 โดยมีอาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

    Please wait...